arbeid
arbeidsfysiotherapie

Behandelplan
Onder arbeidsfysiotherapie wordt een vorm van fysiotherapie verstaan die zich bezighoudt met de individuele begeleiding van werknemers met lichamelijke klachten aan spieren en gewrichten. De arbeidsfysiotherapeut besteedt, tijdens het individuele begeleidingtraject, naast de persoonsgebonden factoren ook aandacht aan de werkfactoren bij het uitvoeren van het behandelplan.

Werkfactoren
Werkgebonden factoren die invloed kunnen hebben op lichamelijke klachten zijn onder te verdelen in:
  • Werktechniek/methode (werkhouding, werktechnieken, vaardigheid)
  • Organisatie van werk (taken, taakinhoud, houdingsvariatie e.d.)
  • De ergonomie van de werkplek (inrichting en vormgeving)
Gericht op snelle reïntegratie of voorkomen van verzuim
Doordat in het behandelplan werkgebonden factoren mee worden genomen, kan er beter en directer worden ingespeeld op een snelle reïntegratie of voorkomen van verzuim. Een gerichte coaching met betrekking tot het uitvoeren van werk, kan de betrokken medewerker in staat stellen om in de eigen werkzaamheden te blijven functioneren. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de bedrijfsarts en het bedrijf.

eerste contact

Intake individuele begeleiding Een eerste contact bestaat in de regel uit een intake. Tijdens de intake onderzoekt de arbeidsfysiotherapeut samen met de werknemer welke lichamelijke klachten er zijn, welke hinder hiervan wordt ondervonden en welke factoren een rol spelen bij het ontstaan van de klacht en het voortduren van de klacht.

Standaard vragenlijsten
Fysergo hanteert standaard vragenlijsten om de klacht in kaart te brengen en vast te stellen welke belemmeringen er voor het herstel van de klacht zijn.

Herstelbegeleiding advies
Direct aansluitend aan de intake zal de arbeidsfysiotherapeut de werknemer informeren over de resultaten van zijn onderzoek en samen met hem/haar nagaan welke preventieve maatregelen het meest geschikt zijn. Van de intake wordt een verslag gemaakt voor de verwijzer, met daarin opgenomen het met de werknemer besproken herstelbegeleidingsadvies.

vervolgbegeleiding

Individueel begeleidingstraject
Op basis van de uitkomsten uit de intake wordt na overleg met de bedrijfsarts een plan van aanpak geschreven. Het individueel begeleidingstraject heeft als doel samen met de werknemer te werken aan het optimaliseren van het herstel of reïntegratie.

Onderdeel van een dergelijk plan zijn het behandelen van fysieke belemmerende factoren, aandacht voor belemmerende factoren voor herstel die of persoonsgebonden of werkgebonden zijn, het trainen van houdingen en bewegingen op de werkplek, het aanleren van vaardigheden en het trainen van fysieke vermogens.

Ook nazorg kan een belangrijk onderdeel zijn om herhaling te voorkomen.
Tijdens de uitvoering van het begeleidingstraject worden, in overleg met de cliënt en de verwijzer, de vorderingen geëvalueerd en het plan zonodig bijgesteld.

rapportage en resultaten Rapportage/resultaten

Vastleggen reïntegratieactiviteiten
Alle activiteiten rondom het begeleidingstraject worden zorgvuldig vastgelegd, zodat voor iedereen duidelijk is welke activiteiten zijn ondernomen en wat hiervan de resultaten zijn. Hiermee voldoet het begeleidingstraject aan de verplichtingen die vanuit de wetgeving worden gesteld (Wet Verbetering Poortwachter).

Rapportage aan bedrijfsarts
De bedrijfsarts wordt tijdens en na het begeleidingstraject doormiddel van rapportages volledig op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen, zodat een optimale afstemming ontstaat tussen de verschillende disciplines en reïntegratieactiviteiten.

Rapportage aan het bedrijf
Het bedrijf zal worden ingelicht over de resultaten van het begeleidingstraject. In de rapportages aan het bedrijf staan geen privacy gevoelige gegevens. Indien het bedrijf toch nog vragen blijkt te hebben, kunnen ze zich wenden tot de bedrijfsarts die over de volledige rapportage beschikt. Opnieuw zal bij de informatieverstrekking gekeken worden of dit niet in strijd is met de wet op privacy gevoelige gegevens.

Resultaten
Fysergo verzorgt op periodieke basis managementinformatie over haar resultaten via haar procesautomatiseringssysteem, hierbij zijn specifieke wensen van klant mogelijk.

Wilt u meer weten wat Plexus Uithoorn voor u kan betekenen voor uw gezondheid? Ga dan naar onze contactpagina voor meer informatie.

actueel quicknavigatie
actueel quicknavigatie
nek
schouder
hoofdpijn
rug
knie
diabetes
RSI
Obesitas
actueel quicknavigatie
copyright trans below trans copyright