0297 - 53 27 49

info@plexusuithoorn.nl

Privacy

Privacy

Plexus Uithoorn maakt gebruik van een EPD (elektronisch patiënten dossier). Bent u onder behandeling, dan houdt uw fysiotherapeut dit dossier bij. Hierin staan uw persoonlijke en medische gegevens, deze informatie valt onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit houdt in dat er zonder uw toestemming géén informatie wordt verstrekt aan derden en u het recht heeft om uw dossier in te zien. Mocht u gegevens willen wijzigen of verwijderen, dan kunt u hiervoor een verzoek indienen. Ook wordt uw dossier niet besproken in het bijzijn van andere patiënten en na overlijden wordt geen informatie verstrekt.

Collega fysiotherapeuten, stagiaires en de administratief medewerker binnen Plexus Uithoorn hebben geheimhouding plicht ten aanzien van uw gegevens. Wel is het wenselijk om gegevens uit te wisselen in de communicatie met huisarts en/of specialist. Hiervoor dient u toestemming te verlenen.

Plexus Uithoorn verzamelt bepaalde behandelgegevens van u en al onze andere patiënten voor de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF). Daarmee helpen wij direct mee aan constante verbetering van fysiotherapeutische zorg. De gegevens die van belang zijn voor het onderzoek en geanonimiseerd worden doorgegeven zijn: geboortejaar, geslacht, zorgverzekeraars code en behandelgegevens (o.a. klacht waarvoor u behandeld wordt, de soort behandeling en de tijdsduur van de behandeling). De LDF en de gegevens die hierin staan, zijn eigendom van de beroepsvereniging voor fysiotherapeuten KNGF. De gegevens worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van fysiotherapeutische behandelingen.

Voor meer informatie, raadpleeg de LDF informatiepagina op de KNGF website.

 

Privacyreglement & uitgebreide praktijkinformatie

Algemeen

De AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn (u) bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Onze praktijk

In onze praktijk worden diverse persoonsgegevens van u verwerkt. Dit is noodzakelijk om u (medisch) goed te kunnen behandelen, voor het financieel afhandelen van de behandeling en voor het maken van afspraken of het sturen van vragenlijsten.

De plichten van de praktijk

Plexus Uithoorn is volgens de AVG  de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • voor fysiotherapeutische zorgverlening;
  • voor doelmatig beheer en beleid;
  • voor ondersteuning van (wetenschappelijk) onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
 • Alle medewerkers binnen Plexus Uithoorn hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Teneinde de fysiotherapie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden moet er wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is het ondermeer noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt zullen deze, om uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem). Naast wetenschappelijk onderzoek kunnen uw gegevens ook gebruikt worden voor kwaliteitsverbeteringen, hier wordt ook een externe audit onder verstaan. Ook hierbij zal anoniem gebruik gemaakt worden van deze gegevens.

Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens voor (anoniem) wetenschappelijk onderzoek en/of kwaliteitsverbetering worden gebruikt kunt u dat mededelen aan uw fysiotherapeut.

Nadat de patiënt behandeld is, worden de gegevens 15 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.

Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of per mail kenbaar maken. Het beste kunt u dan contact opnemen met uw behandelend fysiotherapeut of met de manager kwaliteitszaken Pieter Bas Kolenberg. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van Plexus Uithoorn hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Alleen op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde.

Bovendien worden bepaalde gegevens mondeling, schriftelijk e/o uitgewisseld met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de huisarts). Dit gebeurt alleen indien u hier vooraf toestemming voor hebt gegeven. U kunt te allen tijde deze toestemming weer intrekken.

Het uitwisselen van gegevens met bijvoorbeeld de huisarts of specialist gebeurt altijd mondeling of via een hiervoor speciaal beveiligd medium. Derden kunnen hier dus geen deelgenoot van worden.

Plexus Uithoorn werkt alleen maar met ICT software leveranciers die volledig NEN 7510 gecertificeerd zijn. Hierdoor zijn uw persoonsgegevens altijd goed beschermd.

Mocht er toch sprake zijn van een mogelijk of dreigend datalek, dan beschikt Plexus Uithoorn over een zogenaamde datalek procedure. Deze procedure is onderdeel van onze HKZ certificering en borgt dus een rechtmatige gang van zaken en beschermt uw rechten zoveel mogelijk.

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe fysiotherapeut kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe fysiotherapeut  op de hoogte is van uw (medische) geschiedenis. Uw (medische)  geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude fysiotherapeut het dossier overdraagt aan uw nieuwe fysiotherapeut.  De oude fysiotherapeut doet dit zo spoedig mogelijk , in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude fysiotherapeut heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe fysiotherapeut.

Uw dossier wordt dan door uw fysiotherapeut persoonlijk of per aangetekende post overgedragen.  U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via beschermde mailomgeving aan de nieuwe fysiotherapeut worden overgedragen.

Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in de zorg

De wet Cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens schept de randvoorwaarden waaronder medische gegevens veilig en elektronisch mogen worden uitgewisseld of ingezien. De wet regelt daarnaast ook de rechten van cliënten bij elektronische gegevensuitwisseling.

Het elektronisch patiëntendossier (EPD) dat wij bijhouden wordt niet gedeeld met andere zorgverleners zoals uw huisarts. Wij gebruiken andere software.

In het kort moet aan de volgende zes verplichtingen worden voldaan:

 • Het benoemen van een functionaris voor de gegevensbescherming van patiënten. Binnen Plexus Uithoorn is dat; Pieter Bas Kolenberg.
 • Het vastleggen van het beleid, de procedures en verantwoordelijkheden rondom gebruikte elektronische uitwisselingsystemen en interne zorginformatiesystemen;
  Ons beleid ten aanzien van dit onderwerp is onderdeel van en geborgd door de jaarlijkse HKZ (ISO) certificering. De hiervoor geldende procedures etc zijn voor medewerkers van Plexus Uithoorn te vinden in het betreffende handboek ‘kwaliteits managementsysteem’.
 • Plexus Uithoorn werkt enkel met software leveranciers (EPD, uitwisselingssystemen en interne zorginformatiesystemen) die voldoen aan de veiligheidseisen en zorgvuldigheidseisen volgens NEN-7510.
 • De overeenkomsten tussen Plexus Uithoorn en de verantwoordelijken van een elektronisch uitwisselingssysteem voldoen aan NEN-7510.
 • Plexus Uithoorn draagt ervoor zorg dat gebruik wordt gemaakt van veilige verbindingen die voldoen aan NEN-7512.

Plexus Uithoorn zorgt voor een rechtmatige logging van patiëntengegevens. Een die voldoet aan de regelgeving binnen NEN-7513.

Plexus Uithoorn | info@plexusuithoorn.nl | 0297 - 53 27 49